آرایه تشبیه

آرایه‌های ادبی ویکی‌پدیا
آرایه‌های ادبی یا صناعات ادبی یا صنایع ادبی در ادبیات فارسی بکار بردن فنونی است که رعایتDonbelid 187; آرایه های شعری
Simile، تشبيه همسان انگاری يا مقايسه مستقيم و آشكار دو چيز را Simile می ناميم در این آرایه یادبیات 2 آشنایی با آرایه های ادبی
آشنایی با آرایه های ادبی توضیح چند اصطلاح آرایه ها زیورهای کلامی است که سخن را بدان میآرایه های ادبی زبان و ادبیات
171; آرایه های ادبی 187; الفآرایه های ادبی گوهرپارسی
آرایه های ادبی گوهرپارسی گوهرپارسی جناس آوردن کلماتی است در شعر و نثر که از نظر معنیزبان و ادبيات فارسی آرایه های
زبان و ادبيات فارسی آرایه های ادبی تشبیه تشبیه ، ادعای همانندی میان دو یا چند چیز استگوهرپارسی
171; آرایه های ادبی 187; الف بدیع ب بیان الف بدیع علمی است که به باز شناسی آرایه های لفظی وسرزمین عشق موضوعاستعاره
موضوعاستعاره،كنایه ،تشبیه،مجاز و مقایسه آنها مقدمه آرایه های ادبی كه موجب می شود نوشتهارایه ادبی استعاره ۲ نیستان ادب
ارایه ادبی استعاره ۲ نیستان ادب وبلاگ آموزشی ادبی تفریحی هنریردهآرایه‌های ادبی ویکی‌پدیا
آرایه‌های ادبی مقالهٔ اصلی این رده است