دانشگاه ازاددهلران 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران