ديوان الإمتحانات و المسابقات

الأدب النصوص العربية
همایش ملی بینامتنیت فراخوان خود را از اسفند ماه سال 1392 آغاز کرده، و فرآیند دریافت چکیده‌هاالأدب النقد الأدبي
دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در نیمه ی دوم