ضمن خدمت شهرستانهای استان تهران

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان
تست آزمون سامانه دوره مجازی اداره کل شهرستانهای استان تهران سامانه برگزاری دوره مجازینیازسنجی آموزشی مدیران
چکیده مدیریت آموزشی مناسب و کارآمد نقش اساسی و کلیدی در تمامی مراحل فرآیند حیاتی آموزش برسامانه دوره مجازی اداره کل
وزارت آموزش و پرورش; اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهرانبراي نخستين بار در سراسر كشور 2
2 دوره آموزش ضمن خدمت مجازي ويژه فرهنگيان استان تهران برگزار مي‌شودتامین اجتماعی شهرستانهای استان
برگزاری دوره های آموزشی در اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران برگزاری دوره هایسامانه ضمن خدمت فرهنگیان
سامانه برگزاری دوره مجازی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بازدید1807 منبعآموزگار ابتدایی اول تا ششم
آموزگار ابتدایی اول تا ششم ضمن خدمت سوم2دبستان شهدای دخانیات1ششم پرستاری1بدل آبادخویارسال کارنامه های الکترونیکی
ا کاربر گرامی جهت ارسال کارنامه آدرس دقیق اینترنتی ذکر شده در نرم افزار را در آدرس باراطلاع رسانی دوره های ضمن خدمت
اطلاع رسانی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان آموزش وپرورش مرند قدرت اله محمودلو ، mghodratymailcomپرتال هوشمندسازي مدارس
بازدید; 4 دروغ بزرگ درباره لینوکس که هرگز نباید باور کنید 31 کدام مرورگر